Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Verloskundige zorg valt in het basispakket en wordt volledig door alle verzekeraars vergoed. Dit houdt in dat al onze zorg wordt vergoed door de verzekering.
Een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie (een poliklinische bevalling) wordt niet door alle verzekeringen vergoed. Hiervoor geldt een eigen bijdrage die per verzekering kan verschillen.
Als je niet bent verzekerd zul je zelf de kosten voor de zorg moeten betalen. Je kunt hierover met ons een betalingsregeling treffen.
Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.
Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige zorg, verleend door een verloskundige of zijn/haar waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betalingstermijn

Betaling voor de verleende verloskundige zorg moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.
Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Invorderingskosten

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Geschillenregeling

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Colofon

© Nederlandse Organisatie van Verloskundigen te Bilthoven, februari 1998.
Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 21 juni 1996 onder nummer 165/1996

Wilt u meer informatie?

Neem contact op